Dział Zatrudnienia i Kadr

Dział Zatrudnienia i Kadr   Kierownik:  mgr Bogdan Szerszeń  13 43 09 558

 

Dział Zatrudnienia i Kadr mieści się w budynku administracyjnym Szpitala (pawilon „G” 1 piętro), podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Do zadań Działu należy prowadzenie spraw osobowych, zatrudnienia i socjalnych,
a w szczególności: 

      a)  w zakresie spraw osobowych i zatrudnienia:

 • prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych;
 • przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem
  i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami i zmianą stanowisk pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • prowadzenie ewidencji pracowników; 
 • prowadzenie ewidencji urlopów, spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy i innych nieobecności;
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • kontrola porządku i dyscypliny pracy oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej;
 • organizowanie i przeprowadzanie okresowych ocen pracowników i realizacja wniosków wynikający z tych ocen;
 • badanie przyczyn konfliktów powstających na tle stosunku pracy oraz podejmowanie właściwych działań celem ich usuwania i zapobiegania ich powstawaniu;
 • podejmowanie czynności wspierających pracownika w sytuacjach noszących znamiona mobbingu
 • prowadzenie spraw związanych  ze szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji pracowników;
 • aktualizacja zgodności stanowisk pracy ze Statutem Szpitala i Regulaminem Organizacyjnym;
 • współpraca z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych przy opracowywaniu zakresów zadań i czynności dla poszczególnych stanowisk pracy;
 • współdziałanie z Działem Ekonomiczno-Finansowym w zakresie wykorzystania funduszu płac;
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i instytucjami rynku pracy,
  w szczególności w zakresie organizowania staży, robót publicznych oraz prac interwencyjnych;
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie i dokształcanie pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu zatrudnienia;
 • współpraca z instytucją finansową w zakresie ubezpieczeń grupowych pracowników;
 • współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • współpraca z instytucją finansową w zakresie prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • organizacja praktyk zawodowych oraz wolontariatów.
  b)  w zakresie działalności socjalnej:
 • we współdziałaniu z komisjami zakładowymi związków zawodowych określanie potrzeb socjalnych i kulturalno-oświatowych pracowników oraz opracowywanie w tym zakresie programów i planów ich zaspokajania;
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • organizowanie różnych form wypoczynku pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów;
 • organizowanie pomocy socjalnej;
 • organizowanie działalności kulturalno-oświatowej.
 •  

Regulamin Pracy    link

Regulamin  Wynagradzania     link

Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi    link