Dział Zatrudnienia i Kadr

Dział Zatrudnienia i Kadr Kierownik:  mgr Bogdan Szerszeń  13 43 09 558

Dział Zatrudnienia i Kadr mieści się w budynku administracyjnym Szpitala (pawilon „G” 1 piętro), podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Do zadań Działu należy prowadzenie spraw osobowych, zatrudnienia i socjalnych, a w szczególności: 

a)  w zakresie spraw osobowych i zatrudnienia:

 • prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych;
 • przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniami i zmianą stanowisk pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • prowadzenie ewidencji pracowników; 
 • prowadzenie ewidencji urlopów, spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy i innych nieobecności;
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • kontrola porządku i dyscypliny pracy oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej;
 • organizowanie i przeprowadzanie okresowych ocen pracowników i realizacja wniosków wynikający z tych ocen;
 • badanie przyczyn konfliktów powstających na tle stosunku pracy oraz podejmowanie właściwych przedsięwzięć celem ich usuwania i zapobiegania ich powstawaniu;
 • podejmowanie czynności wspierających pracownika w sytuacjach noszących znamiona mobbingu. W celu umożliwienia anonimowego kontaktu na stronie internetowej Szpitala udostępniony jest numer telefonu oraz adres e-mail osoby do kontaktu w przedmiotowym zakresie;
 • prowadzenie spraw związanych  ze szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem kwalifikacji pracowników;
 • aktualizacja zgodności stanowisk pracy ze Statutem Szpitala i Regulaminem Organizacyjnym;
 • współpraca z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych przy opracowywaniu zakresów zadań i czynności dla poszczególnych stanowisk pracy;
 • współdziałanie z działem Finansowo-Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu płac;
 • współdziałanie z Urzędem Pracy w zakresie prowadzenia różnych form zatrudnienia;
 • prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu zatrudnienia. 

 b)  w zakresie działalności socjalnej:

 • we współdziałaniu z komisjami zakładowymi związków zawodowych określanie potrzeb socjalnych i kulturalno-oświatowych pracowników oraz opracowywanie w tym zakresie programów i planów ich zaspokajania;
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem funduszu socjalnego i mieszkaniowego;
 • organizowanie różnych form wypoczynku pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów;
 • organizowanie opieki socjalnej;
 • współdziałanie z działem Finansowo-Księgowym i Sekcją Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej w zakresie zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną  i roboczą;
 • organizowanie działalności kulturalno-oświatowej.

Regulamin Pracy    link

Regulamin  Wynagradzania     link