Dział Ekonomiczno-Finansowy

 

Dział Ekonomiczno-Finansowy mieści się w budynku administracyjnym Szpitala (pawilon „G” 2 piętro), podlega organizacyjnie i merytorycznie Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno–Finansowych

 

mgr Piotr Organ, MBA) – tel. 13 43 07 965  – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych wykonuje zadania z upoważnienia Dyrektora Szpitala i w jego imieniu (z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej decyzji Dyrektora), a w szczególności:

 • podejmuje w powierzonym zakresie działania zapewniające wykonanie działań statutowych,
 • organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez kierowników komórek organizacyjnych wchodzących w skład powierzonych działów,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

—————————————————————————————————————-

Działem kieruje Główny Księgowy, podległy służbowo Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych.

Główny Księgowy sprawuje nadzór nad pracownikami Działu i wykonywaną przez nich pracą.

 

Główny Księgowy  – mgr Magdalena Kłapkowska – tel. 13 43 09 561

Zastępca Głównego Księgowego – mgr Sylwia Szczepek – tel. 13 43 09 561

Kierownik Sekcji Płac – mgr inż.  Anna Szarek – tel. 13 43 09 576

Księgowość materiałowa – tel. 13 43 09 574

Księgowość (fakturowanie) – tel. 13 43 09 559

Księgowość (koszty) – tel. 13 43 09 573

Księgowość (kasa) – tel. 13 43 09 565

Do zadań działu  należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości Szpitala, polegającej zwłaszcza na:
  • opracowaniu Zakładowego Planu Kont, będącego opisem przyjętych zasad rachunkowości;
  • terminowym i prawidłowym ewidencjonowaniu operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych;
  • terminowym prowadzeniu i rozliczaniu dokumentów w zakresie zobowiązań i należności
  • Szpitala, w tym publiczno-prawnych;
  • sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań rzeczowych;
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników Szpitala;
  • rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,
 2. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i wykonywania dyspozycji środkami finansowymi, m.in.:
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 • administrowanie środkami pieniężnymi oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 • koordynacja rozliczeń finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych.
 1. W zakresie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym:
 • kontroli funkcjonalnej formalno – rachunkowej,
 • kontroli legalności i kompletności dokumentów,
 • kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiący przedmiot księgowań.
 1. Nadzorowanie ogółu zadań w zakresie rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Szpitala.
 2. W zakresie raportowania, w szczególności:
 • opracowanie projektów planów;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wynikających z aktów normatywnych i zarządzeń wewnętrznych Szpitala;
 • wycena kosztów normatywnych procedur medycznych na podstawie raportów komórek merytorycznych;
 • przygotowywanie  materiałów w zakresie zadań wykonywanych przez Dział,
 • przy współpracy komórek merytorycznych tworzenie i analiza okresowych raportów finansowych;
 • udostępnianie informacji w zakresie zadań Działu oraz współpraca z innymi zespołami analitycznymi funkcjonującymi w Szpitalu.