Zasady przyjmowania na praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się na wniosek zainteresowanego lub na podstawie skierowania dokonanego przez uczelnię (szkołę). wzór – (do pobrania)

Wniosek/skierowanie należy dostarczyć na adres siedziby Szpitala – ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36 – 200 Brzozów (budynek administracji „G”, pok. nr 22)
lub elektronicznie na adres: onkologia@szpital-brzozow.pl

Wniosek (skierowanie) powinien zawierać następujące informacje dotyczące uczestnika praktyk:

1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji, nr telefonu, adres
e-mail,
3) nazwę i adres uczelni (szkoły), rok oraz kierunek studiów (nauki),
4) proponowany termin odbycia praktyk,
5) zakres praktyk lub ich program.

Informację o wyrażeniu zgody na odbycie praktyk zawodowych (lub odmowie) wraz z określeniem miejsca ich odbycia, terminu oraz dodatkowych warunków  Szpital przekaże wnioskodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Uczestnik praktyk w dniu ich rozpoczęcia powinien posiadać:

1) książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami oraz aktualne badania lekarza medycyny pracy,

2) szczepienia przeciwko WZW typu B,
3) ochronne ubranie medyczne,
4) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyk,
5) identyfikator zawierający imię, nazwisko oraz informację, że jest  uczestnikiem praktyk zawodowych.

Dodatkowo, w przypadku praktyk zawodowych na Oddziale Dziecięcym, Noworodkowym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – uczestnik praktyk zawodowych powinien posiadać aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani.

Uczestnik praktyk zawodowych nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Kontakt: Pani Bożena Ścibor, Dział Zatrudnienia i Kadr, pok.nr 9, tel. 13 43 09 568.