Zasady przyjmowania na praktyki studenckie

Na praktyki zawodowe studenci kierowani są na podstawie skierowania (wniosku) ze strony uczelni, adresowanego do Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego  lub prośby studenta bezpośrednio adresowanej do Dyrektora Szpitala.     Podanie wzór – (do pobrania)

Skierowanie/prośba powinny zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko studenta
2) adres zamieszkania lub adres do korespondencji (nr telefonu)
3) nazwa i adres uczelni, rok, kierunek studiów
4) proponowany termin odbycia praktyk
5) program praktyk

Podania/Skierowania składa się w Sekretariacie Szpitala osobiście, listownie lub elektronicznie: onkologia@szpital-brzozow.pl Pracownik Sekretariatu po zarejestrowaniu  przekazuje do Działu Zatrudnienia  i Kadr, gdzie przygotowywane są dokumenty do podpisu przez Dyrektora. Studenci powiadamiani  są o zgodzie w formie pisemnej. Ze strony Szpitala nie jest wymagane Porozumienie z Uczelnią. Natomiast jeśli uczelnia stawia taki wymóg  Porozumienie podpisuje Dyrektor Naczelny lub osoba upoważniona. Porozumienie sporządza się w 3 egzemplarzach. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Szpital wyznacza opiekuna praktyki i w porozumieniu ze studentem, określa termin praktyki.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyk studenci zostają przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., zakażeń szpitalnych oraz ochrony danych osobowych RODO.

Studenci powinni posiadać:

1) ubezpieczenie od OC i NNW (z poszerzeniem ubezpieczenia o ryzyko chorób zakaźnych obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej) na okres trwania praktyk, w przypadku gdy uczelnia nie ubezpiecza studenta w czasie odbywania przez niego praktyk.
2) książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami oraz aktualne badania lekarskie, lekarza medycyny pracy.
3) szczepienia przeciwko WZW typu B
4) ochronne ubranie medyczne,
5) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia,
6) identyfikator wykonany przez studenta we własnym zakresie.

Studenci zostają zapoznani z treścią Regulaminu Pracy obowiązującego oraz z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Po odbyciu praktyki, opiekun dokonuje wpisu w stosownym dokumencie, który potwierdza odbycie praktyki przez studenta zgodnie z programem. Ze swojej strony zapewniamy, że studenci wyższych uczelni mogą zapoznać się z pracą szpitala specjalistycznego, nowocześnie wyposażonego, dysponującego wyspecjalizowaną kadrą.

Sprawy praktyk prowadzi  Pani Bożena Ścibor, Dział Kadr, telefon: 13 43 09 568