Wniosek o zapewnienie dostępności

architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie

Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym
im. Ks. Bronisława Markiewicza

 

Kogo dotyczy

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu planowanej wizyty, pacjent ma prawo wystąpić do Szpitala z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Dodatkowo każdy, bez konieczności wykazania interesu faktycznego ma prawo poinformować Szpital o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Sposób postępowania

Poniżej zamieszczone są wzory pism z których można skorzystać w przypadku kontaktu
ze Szpitalem w sprawach zapewnienia dostępności tj.:

  • poinformowanie o braku dostępności
  • wniosek o zapewnienie dostępności

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy;
  • informacja o barierze utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe w terminie do 14 dni, niezwłocznie powiadamia się wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. 

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych, Szpital niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności  i organizuje dostęp alternatywny.

 

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

  • wypełnić i wysłać na adres:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
Ul. Ks. J. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów

  • złożyć wniosek do sekretariatu Szpitala w godzinach 8.00-15.00
  • wysłać drogą mailową na adres: prawa.pacjenta@szpital-brzozow.pl

 

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora ds. Dostępności.

 

Tryb odwoławczy

W sytuacji kiedy Szpital nie zapewnił dostępności Wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Załączniki: