Laboratorium Centralne

Adres – 36-200 Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18,  pawilon K – parter

Dla potrzeb szpitala, Laboratorium pracuje w systemie całodobowym, dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
/wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych/

Badania ambulatoryjne pobierane są:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 11.00

Wyniki podstawowe wydawane są:
od poniedziałku do piątku od 14.00 do 15.00

Kontakt
e-mail: laboratorium@szpital-brzozow.pl

Telefony: 

Pracownia Hematologii13 43 09 527
Pracownia Chemii Klicznej13 43 09 524
Pracownia Analityki Ogólnej13 43 09 526
Laboratorium Centralne13 43 09 535
Punkt przyjmowania materiału do badań13 43 09 534

Tel/Fax  13 43 09 553

Laboratorium Centralne jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzone przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych ( KIDL) i otrzymało numer ewidencyjny 1356
Laboratorium Centralne w Brzozowie znajduje się na Krajowej Liście NFZ Laboratoriów spełniających podstawowe standardy dla medycznych laboratoriów analitycznych.

Laboratorium Centralne bierze udział w cyklicznych ocenach kontroli jakości. Dysponuje certyfikatami:

 • Randox International Quality – RIQAS Certificate of Participation
 • LABQUALITY Certyfikat udziału w Programie Zewnętrznej oceny Jakości EQA Labquality
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

Pracownicy laboratorium podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Personel:
Kierownik: lek. med. Andrzej Jasiewicz specjalista diagnostyki laboratoryjnej
Z-ca kierownika : mgr Danuta Raczyńska specjalista analityki klinicznej

Diagności laboratoryjni:
mgr Joanna Dobrowolska
mgr Bożena Łukasiewicz
mgr Małgorzata Maciejewska
mgr Gabriela Roszniowska-Bury
mgr Anna Siadkowska
mgr Anna Zubek
mgr Małgorzata Maciejewska
mgr Maria Iżycka-Dudek

Technicy analityki medycznej:
Ewa Leśniak -kierownik zespołu techników analityki medycznej
Bożena Materniak
Jolanta Tasz
Bogusława Podulka
Regina Data
Barbara Tarnawska
Bogusława Cichocka
Agnieszka Siwak
Jolanta Pietrzkiewicz
Barbara Wątróbska
Małgorzta Mazur
Jolanta Skórka

Pielęgniarki:
mgr Janina Pietryka

Sekretarki medyczne:
Marzena Kołodziej
Szczepek Karina

Wykonywane świadczenia z zakresu:
chemii klinicznej, białek specyficznych, koagulologii, hematologii, analityki ogólnej, immunochemii, parametrów krytycznych i alergologii.

W skład laboratorium wchodzą pracownie:
– Pracownia Chemii Klinicznej 1
– Pracownia Chemii Klinicznej 2 i Koagulologii
– Pracownia Hematologii
– Pracownia Analityki Ogólnej
– Pracownia Immunochemii
– Punkt Przyjmowania Materiału do Badań

Pracownie wyposażone są w specjalistyczną aparaturę laboratoryjno – analityczną:
Pracownia chemii kliniczej 1

 • Cobas c501 analizator biochemiczny
 • Cobas 6000 (Cobas c501 i e601) analizator biochemiczny i immunochemii

Pracownia chemii kliniczej 2 i koagulologii

 • MiniCap Flex Piercing – aparat do rozdziału elektroforezy kapilarnej białek
 • ACL TOP 500 – analizator do koagulologii
 • ACL TOP 350 – analizator do koagulologii

Pracownia hematologii

 • Pentra 120DF – SPS- analizator hematologiczny z funkcją automatycznego barwienia rozmazów
 • Pentra DX NEXUS-PML – analizator hematologiczny z funkcją analizy płynów z jam ciała
 • YUMIZEN H1500- analizator hematologiczny

Pracownia analityki ogólnej

 • UriSed – analizator do badania osadu moczu
 • UriSed -mini – analizator do badania osadu moczu
 • LABUMAT   analizator fizyko-chemiczny moczu

Pracownia immunochemii

 • Cobas e411 – analizator immunochemiczny
 • Cobas b221 – analizator do parametrów krytycznych
 • EUROLINE – zestaw do badań alergologicznych

W naszej placówce wykonuje się szeroki panel badań zgodnych za specjalizacją onkologiczną szpitala, w tym również wszystkie badania z wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2003r.

Laboratorium wykonuje badania dla potrzeb pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie jak i zlecone przez podmioty zewnętrzne oraz na indywidualne zlecenia pacjentów.

LISTA WYKONYWANYCH BADAŃ

1AFP
2Albuminy
3Alkohol Etylowy – poziom
4Aminotransferaza alaninowa (GPT)
5Aminotransferaza asparginowa (GOT)
6Amylaza (surowica i mocz)
7Anty TG
8Anty TPO
9ASO
10B2 mikroglobuliny
11Badanie ogólne moczu
12Białko Bence Jonesa
13Białko całkowite
14Białko c
15Białko s
16Bilirubina bezpośrednia
17Bilirubina całkowita
18Bilirubina pośrednia
19Celiakia A
20Celiakia G
21Chlorki
22Cholesterol  HDL
23Cholesterol  LDL
24Cholesterol całkowity
25Clearence kreatyniny
26CRP
27Czas kaolinowo -kefalinowy (APTT)
28Czas korekcji (APTT czas korekcji)
29Czas protrombinowy (PT) + (INR)
30D-dimer
31DHEA-S
32Dehydrogeneza mleczanowa (LDH)
33Elektroforeza kapilarna
34Elektroforeza z białkiem monoklonalnym
35Eozynofile
36Estradiol
37Ferrytyna
38Fibrynogen
39Fosfataza alkaliczna
40Fosfataza kwaśna
41Fosfor
42FSH
43Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
44GFR
45Glukoza we krwi
46Gospodarka tłuszczowa (cholesterol, HDL, Trójglicerydy, LDL)
47HE4
48Hemoglobina A1C
49Hemoglobina tlenkowęglowa (Hb CO)
50Hormon luteinizujący (LH)
51Hormon tarczycy (FT3)
52Hormon tarczycy (FT4)
53Hormon tarczycy (TSH)
54Ig E całkowite
55Ig E krzyżowe
56IGA
57IGG
58IGM
59Kał – badanie na obecność jaj pasożytów
60Kał – badanie na obecność resztek pokarmowych
61Kał – test Elisa na obecność Gardia lamblia
62Kał – test immunochemiczny na obecność krwi utajonej
63Kinaza fosfokreatynowa (CKMB)
64Kinaza kreatynowa (CPK)
65Kortyzol
66Kreatynina (surowica lub mocz)
67Krioglobuliny
68Krzywa żelazowa – za każdy punkt pobrania
69Kwas foliowy
70Kwas moczowy
71Lateks R
72Leukocytoza z palca
73Liczba Addis
74Lipaza
75Magnez  (Mg++)
76Markery nowotworowe Ca 125
77Markery nowotworowe Ca 15-3
78Markery nowotworowe Ca 19-9
79Markery nowotworowe CEA
80Metotreksat
81Mikroproteiny
82Immunotypowanie (białko monoklonalne)
83Mocz – białko ilościowo
84Mocz – glukoza ilościowo
85Mocznik
86Morfologia – krew włośniczkowa
87Morfologia krwi z płytkami i rozmazem (analizator)
88OB
89Odczyn Waler-Rose (lateks)
90Oporność osmotyczna
91Oznaczenie PTH (Parathormon)
92P/anty CCP
93Plazmocyty
94Płyn mózgowo – rdzeniowy
95Płyn z  opłucnej
96Płyn z jamy otrzewnej
97Płyn z jam ciała
98Płytki krwi – weryfikacja mikroskopowa
99Pobranie krwi (do transportu na życzenie pacjenta)
100Potas
101pro BNP
102Procalcytonina
103Progesteron
104Prolaktyna
105Próba tymolowa
106PSA
107Retikulocyty
108ROMA 1
109ROMA 2
110Rozmaz – weryfikacja mikroskopowa (wg. Schellinga)
111Równowaga kwasowo zasadowa – krew tętnicza
112Równowaga kwasowo zasadowa – krew włośniczkowa
113Sód
114Stopień czystości pochwy
115Test tolerancji glukozy – za każdy punkt pobrania
116Testosteron
117TIBC/ zdolność wiązania żelaza
118Troponina (ultra T)
119Trójglicerydy (TG)
120Wapń całkowity (Ca++)
121Wapń zjonizowany
122Wapń skorygowany albuminą
123Witamina B12 w surowicy
124Witamina D całkowita
125Wolne łańcuchy (Kappa)
126Wolne łańcuchy (Lambda)
127WR
128Żelazo (Fe)
129β -hCG
130Panel wziewny – IgE
131Panel pokarmowy – IgE
132Panel mleko – IgE
133Pakiet nr. 1 “ Dzieci” ( morfologia z rozmazem mikroskopowy, glukoza, żelazo, badanie moczu, Badanie kału na obecnośc pasożytów)
134Pakiet nr. 2 “Dzieci szkolne – dziewczynki” ( morfologia, glukoza, żelazo, badanie moczu, cholesterol całkowity, TSH, transaminazy: AST, ALT.)
135Pakiet nr.3 “ Dzieci szkolne – chłopcy” ( morfologia, glukoza,badnie moczu, cholesterol całkowity, TSH, transaminazy :AST, ALP)
136Pakiet nr.4  “Kobieta dojrzała” ( morfologia, glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, Ca125
137Pakiet nr.5 “ Mężczyzna dojrzaly” ( morfologia, glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, PSA)
138Pakiet nr.6 “Kobieta dojrzała – pakiet poszerzony” ( morfologia,glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, Ca125, HE-4, kał na krew utajoną)
139Pakiet nr.7 “Mężczyzna dojrzały – pakiet poszerzony” ( morfologia,glukoza,badania moczu, OB, lipidogram, PSA, kał na krew utajoną)
140Pakiet nr.8 “Nestor” ( morfologia,glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, transaminazy :AST, ALT kał na krew utajoną)