Poradnia Medycyny Pracy

Lokalizacja: Poradnia Medycyny Pracy mieści się w pawilonie “D” na II piętrze (Budynek Przychodni Rejonowej),
Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 16.

Telefon: 13-43-09-517

Usługi wykonywane są zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997r. (Dz. U. 2014 poz. 1184
tj. z 04.09.2014r.) w odniesieniu do:

 • pracowników
 • osób pozostających w stosunku służbowym
 • osób wykonujących pracę nakładczą
 • osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracującymi
 • rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej

WYŁĄCZNIE PO ZAWARCIU WAŻNEJ, AKTUALNEJ UMOWY NA WYKONYWANIE TEGO TYPU BADAŃ POMIĘDZY SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE A PRACODAWCĄ.
Badania profilaktyczne przeprowadza się po zawarciu umowy pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie
a pracodawcą (wzór umowy), na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania (wzór skierowania).

Cennik pozostałych usług wykonywanych przez jednostki organizacyjne Szpitala (cennik)

Rodzaje badań wykonywanych w Poradni Medycyny Pracy:

 • badania profilaktyczne pracowników:
 • wstępne
 • okresowe
 • kontrolne
 • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych.
 • dla osób pracujących w produkcji i w obrocie żywnością
 • dla osób podejmujących lub wykonujących pracę, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienie zakażenia na inne osoby
 • badania wynikające z dodatkowych uprawnień posiadanych przez lekarza pracującego w poradni:
 • badanie osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Polecamy i zapraszamy do korzystania z wyżej wymienionych usług.
Formy Płatności:

 1. Na podstawie umowy zawartej między zakładem pracy a Dyrekcją Szpitala – przelew.
 2. Konsultacje potrzebne do badań profilaktycznych wykonywane są na podstawie umów zawartych z lekarzami specjalistami w danej dziedzinie (np.: okulistyczne, laryngologiczne).