Badania kliniczne

Lista badań klinicznych z aktywną rekrutacją pacjentów w zakresie onkologii klinicznej.

 

Badanie kliniczne BO42843 – „IMvigor”

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby,

oceniające stosowanie atezolizumabu (przeciwciała anty-pd-l1) w porównaniu z placebo w terapii adjuwantowej u pacjentów z inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka ze stwierdzonym dodatnim statusem CTDNA po zabiegu cystektomii.

 

Badanie kliniczne BP42772 – „TALIOS”

Badanie fazy II, porównujące działanie RO7121661 oraz RO7247669, z niwolumabem w zaawansowanym lub przerzutowym płaskonabłonkowym raku przełyku.

 

Badanie kliniczne C4221015 – „BREAKWATER”

Randomizowane badanie fazy III porównujące leczenie Enkorafenibem i Cetuksymaem z chemioterapią lub bez chemioterapii do leczenia standardowego chemioterapią  u pacjentów  z przerzutowym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E – pierwsza linia leczenia

 

Badanie kliniczne C4221022 – „FLORENCE”

Randomizowane, otwarte badanie fazy II porównujące leczenie Enkorafenibem i Cetuksymaem i Pembrolizumabem do leczenia Pembrolizumabem w monoterapii u pacjentów  z przerzutowym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E  oraz obecnością MSI-H/DMMR – pierwsza linia leczenia

 

Badanie kliniczne AV-951-20-304 – „TiNivo-2”

Otwarte, randomizowane badanie kliniczne III fazy porównujące stosowanie Tivozanibu w połaczeniu z Nivolumabem do Nivolumabu w monoterapii u pacjentów z nowotworem nerkowokomórkowym po progresji po jednej lub dwóch liniach leczenia, gdzie w jednej z nich stosowany był inhibitor punktów kontrolnych układu odpornościowego

 

Badanie kliniczne D533AC00001 – „MONETTE”

Badanie kliniczne fazy II prowadzone jako próba otwarta z randomizacją celem porównania monoterapii ceralasertybem do terapii skojarzonej ceralasertybu z durwalumabem u chorych na nieresekcyjnego lub zaawansowanego czerniaka z pierwotną lub wtórną opornością na inhibicję PD-L1