Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna udostępniania jest:

 • Pacjentowi (za okazaniem dowodu tożsamości)
 • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
  • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
  • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym
 • Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej lub po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta.     
 • Po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 • Instytucjom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek uprawnionej osoby:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
 • na informatycznym nośniku danych (cyfrowy zapis badania diagnostycznego)
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

 

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • Rejestracji Poradni, jeżeli wniosek dotyczy dokumentacji medycznej znajdującej się w komórkach organizacyjnych lecznictwa otwartego (poradniach),

   osobiście lub telefonicznie 134309510, 134307983

 • Archiwum Zakładowym – jeżeli wniosek dotyczy dokumentacji medycznej będącej dokumentacją archiwalną,

           osobiście lub telefonicznie 13-43-09-555 (w godz.11-13)

 • Oddziale, w którym pacjent jest obecnie hospitalizowany. 
 • pisemnie, kierując na adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,
 • elektronicznie na e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl

Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje w Archiwum Zakładowym Szpitala (budynek F) w godzinach:

1100-1300 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt).

 

Sporządzenie i wydanie kopii, odpisów i wyciągów z dokumentacji medycznej pacjenta odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w siódmym dniu roboczym, następującym po dniu złożenia wniosku. Wnioskowaną dokumentację należy odebrać w ciągu 14 dni. W przypadku braku informacji o zakresie żądanej dokumentacji kserokopia wykonywana jest w dniu odbioru.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej może pobierać opłatę. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie mogą przekroczyć wysokości kwot określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta.  Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.