Sekcja Gospodarcza

Sekcja Gospodarcza Kierownik – Renata Józefek

tel. 13 43 09 701                          

e-mail: r.jozefek@szpital-brzozow.pl

Sekcja Gospodarcza mieści się w budynku administracyjnym Szpitala (pawilon „G” parter).

Podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.

Pracownicy administracyjni:

tel.  13 43 09 588    
Renata Cyptor
Karolina Jarosz

Kancelaria:
tel.134309564, e-mail: kancelaria@szpital-brzozow.pl
  

Janina Mrozek-Dudycz
Magdalena Prokopowicz

Pokoje dla Pacjentów  13 43 07 932

Pralnia 13 43 09 680

Zespoły robocze: – obsługi technicznej, obsługi transportu wewnętrznego, utrzymania porządku i czystości w zakresie podległym sekcji.

Sekcja Gospodarcza prowadzi działalność usługową związaną z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Szpitala,

a w szczególności:

  • zagospodarowania i bieżącego utrzymania porządku terenów szpitala, dróg wewnętrznych,
  • obsługi i nadzoru centrali telefonicznej i sieci telefonicznej, bieżących napraw wyposażenia i sprzętu szpitala,
  • transportu wewnętrznego, dowozu posiłków dla pacjentów, bielizny szpitalnej, materiałów do badań, leków,  odpadów medycznych i komunalnych,
  • administrowania nieruchomościami, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie umów dzierżawy najmu i użyczenia gruntu, dbanie o wizualną informację dla pacjentów i odwiedzających, ubezpieczenia majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala,
  • prowadzenia Kancelarii Szpitala,
  • zarządzania Pokojami dla Pacjentów i Rodzin Pacjentów w pawilonie H
  • zarządzania i nadzoru merytorycznego i formalnego nad Pralnią Szpitala