Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej

 

Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej Kierownik –  mgr Mirosław Piechnik

Zastępca Kierownika – mgr Danuta Niewiadomska

13 43 09 547

13 43 09 587

Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej mieści się w budynku administracyjnym Szpitala (pawilon „G” parter).

Podlega służbowo i organizacyjnie Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Sekcja Zaopatrzenia – tel. 13 43 09 578

Pracownia ksero – tel. 13 43 09 556

Ewidencja składników majątkowych – tel. 13 43 09 546

Magazyn Gospodarczy i Medyczny – tel. 13 43 09 640

Magazyn Spożywczy – tel. 13 43 09 641

Sekcja wykonuje, koordynuje i nadzoruje czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych oraz gospodarką materiałową Szpitala, w szczególności w zakresie zaopatrzenia i gospodarki magazynowej.

Sekcją kieruje kierownik, bezpośrednio podlegający Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych, Kierownik sprawuje nadzór nad pracownikami Sekcji i wykonywaną przez nich pracą. Pod nieobecność Kierownika Sekcją kieruje Zastępca Kierownika.

Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej należy:

 1. W zakresie zaopatrzenia m.in.:
 • prowadzenie zaopatrzenia dla komórek organizacyjnych Szpitala w szczególności w wyroby medyczne jednorazowego użytku, środki czystości, materiały biurowe, wyroby elektryczne, techniczne i gospodarcze oraz artykuły spożywcze poprzez organizację zakupów, dostaw i odbioru towarów;
 • opracowywanie okresowych planów zakupów w oparciu o zgłoszone zapotrzebowania oraz analizę własną potrzeb i wykorzystania towarów;
 • sporządzanie w zależności od potrzeb sprawozdań dotyczących realizowanych zakupów, dostaw i odbiorów towarów;
 • kontrolowanie jakości zakupionych towarów w szczególności wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz prowadzenie spraw reklamacyjnych w koniecznych przypadkach;
 • dokonywanie oszacowania wartości zamówień;
 • prowadzenie ewidencji zakupów i dokumentacji zakupowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. W zakresie gospodarki magazynowej m.in.:
 • przyjmowanie do magazynów zakupionych towarów zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
 • właściwe przechowywanie, składowanie i zabezpieczenie zakupionych towarów;
 • sprawowanie nadzoru nad zapasami magazynowymi i nad właściwą rotacją sprzętu jednorazowego użytku;
 • prowadzenie ewidencji materiałów i dokumentacji magazynowej zgodnie z przepisami wynikającymi z aktów normatywnych i zarządzeń wewnętrznych Szpitala;
 • zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala;
 • prowadzenie wypisów magazynowych;
 • utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach magazynowych.
 1. W zakresie zamówień publicznych m.in.:
 • organizowanie i prowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych;
 • udzielanie porad innym komórkom organizacyjnym w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzanych postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
 • prowadzenie ewidencji/rejestru zamówień publicznych i dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych; nadzór nad realizacją umów pod względem zgodności z przepisami zamówień publicznych;
 • merytoryczna i formalna ocena oraz weryfikacja zapotrzebowań i ich rozliczeń pod kątem podlegania przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • wnioskowanie o powołanie komisji przetargowych oraz organizacja i kierowanie ich pracą; sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.
 1. W pozostałym zakresie m.in.:
 • nadzorowanie gospodarki sprzętem zbędnym i wycofanym z użytku w zakresie określonym obowiązującymi instrukcjami;
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania;
 • prowadzenie pracowni kserograficznej; wykonywanie zadań bezpośrednio zleconych przez Dyrektora Szpitala lub jego zastępców a nie wymienionych w powyższym zestawieniu.
 1. W ramach innych komórek organizacyjnych i Sekcji Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej może zostać powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala komisja inwentaryzacyjna, której zadania i kompetencje podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.
 2. W wykonywaniu swoich zadań Sekcja Zamówień Publicznych i Gospodarki Materiałowej ściśle współpracuje z innymi komórkami oraz z zespołami analitycznymi.