Sekcja Techniczna

Sekcja Techniczna Kierownik: mgr inż. Krzysztof Kukulski
Z-ca Kierownika: inż. Krzysztof Wojtoń 
13 43 09 617

Sekcja Techniczna mieści się w budynku administracyjnym Szpitala (pawilon „G” parter).

Podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.

Głównym zadaniem sekcji jest utrzymanie należytego stanu technicznego budynków i instalacji szpitala, w tym również bieżąca obsługa i konserwacja aparatury i urządzeń technicznych zainstalowanych w szpitalu.

Sekcja prowadzi działalność związaną przede wszystkim z:

– wykonywaniem modernizacji i remontów obiektów budowlanych w tym budynków i instalacji (przygotowanie remontów, prowadzenie, rozliczanie),

– wykonywaniem, modernizacją i remontem dróg  i placów,

– bieżącą obsługa i konserwacją urządzeń dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania obiektów szpitalnych,

– przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji (zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji, uzgodnienia z zapotrzebowaniem inwestycyjnym, które przejmuje w fazie dalszej do realizacji SZPiGM) oraz nadzór nad przebiegiem inwestycji.

W strukturze Sekcji znajdują się zespoły robocze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórki organizacyjnej. W skład zespołów wchodzą wykwalifikowani pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.

Do podstawowych obowiązków poszczególnych zespołów należy:

  • obsługa agregatu prądotwórczego; 
  • obsługa kotłowni gazowo-olejowej  wraz z towarzyszącymi obiektami, sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
  • obsługa instalacji  wentylacji mechanicznej, wentylatorni oraz instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych;
  • obsługa hydroforni wraz ze studniami głębinowymi, sieciami wodnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi;
  • obsługa tlenowni, sprężarkowni, próżni wraz z sieciami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
  • wykonywanie robót budowlanych