Poradnia Żywienia Klinicznego

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18, pawilon J, piętro I 

Rejestracja: 

 • Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.00  
  13-43-86-304 lub 508-306-700
 • Wymagane jest skierowanie do poradni

 
Poradnia pracuje w czwartki w godz. 9.00 – 14.00

W Poradni przyjmują:

 • Lek. Sebastian Opaliński – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Lek. Łukasz Kic – specjalista chirurgii ogólnej
 • Lek. Jadwiga Stojowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek. Piotr Hnatyk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Dr n. o zdr. Beata Barańska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i onkologicznego
 • Mgr piel. Katarzyna Potoczna – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i onkologicznego
 • Mgr piel. Magdalena Szmyd – specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • Mgr piel. Ewelina Data – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Poradnia prowadzi żywienie kliniczne (leczenie żywieniowe) dojelitowe i pozajelitowe

w warunkach domowych. 

Leczenie żywieniowe w warunkach domowych polega na podaży drogą pozajelitową lub dojelitową (lub obiema jednocześnie) niezbędnych składników odżywczych w ilościach pokrywających aktualne potrzeby u chorych, którzy nie mogą odżywiać się drogą doustną lub odżywiają się w sposób niedostateczny.

Leczenie żywieniowe stanowi istotną i integralną część procesu leczniczego
w wielu chorobach. Ma na celu poprawę i utrzymanie właściwego stanu odżywienia pacjenta, co będzie skutkować lepszym rokowaniem chorego, efektywniejszym leczeniem pacjenta w wielu chorobach przewlekłych oraz podczas prowadzonych terapii onkologicznych (leczeniem chirurgicznym, chemioterapią i radioterapią).

Poradnia obejmuje opieką chorych zarówno z uprzednio założonych sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego jak i chorych z zaburzeniami odżywienia, będącymi kandydatami do żywienia do i pozajelitowego w warunkach domowych.

 

ŻYWIENIE DOJELITOWE

Żywienie dojelitowe to podawanie niezbędnych składników odżywczych do przewodu pokarmowego drogą inną niż doustna – przez sztuczny dostęp (najczęściej PEG, zgłębnik nosowo – żołądkowy, mikrojejunostomia).

Kwalifikacja pacjenta do leczenia dojelitowego następuje w warunkach szpitalnych lub w Poradni Żywieniowej.

Pacjent posiadający sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego powinien na
I wizytę w Poradni Żywieniowej posiadać następujące dokumenty – wg załączonego schematu:

Jak wygląda procedura kwalifikacji do Poradni Żywieniowej – żywienie dojelitowe?

Aby zostać wstępnie zakwalifikowanym do żywienia dojelitowego w warunkach domowych pacjent musi posiadać:

1. Skierowanie/e-skierowanie do Poradni Żywieniowej

Prawidłowo wypisane skierowanie na druku do poradni specjalistycznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami:

 • Pieczątka jednostki kierującej wraz z nazwą, adresem i numerem REGON.
 • Nazwą poradni, do której pacjent jest kierowany: Poradnia żywieniowa.
 • Danymi pacjenta wraz z nr PESEL.
 • Rozpoznaniem w języku polskim z kodem choroby (tzw. ICD10).
 • Celem porady: Żywienie dojelitowe w warunkach domowych dietą przemysłową.
 • Podpisem i pieczęcią lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu.

2 Założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego

 • sonda/zgłębnik nosowo – żołądkowy
 • sonda/zgłębnik nosowo – jelitowy
 • gastrostomia
 • PEG
 • Jejunostomia
 • PEJ

UWAGA:
Założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego jest warunkiem włączenia pacjenta do żywienia dojelitowego w warunkach domowych.

Dostęp ten najczęściej jest wytwarzany w szpitalu. Do dokumentacji medycznej pacjenta należy załączyć odpis/kserokopię karty informacyjnej z hospitalizacji oraz, jeżeli jest dostępna – kopię opisu gastroskopii/protokołu operacyjnego założenia sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego.

3. Dokument poświadczający ubezpieczenie zdrowotne lub weryfikacja w systemie eWUŚ

Najczęstsze wskazania do zastosowania żywienia dojelitowego:

 1. choroby neurologiczne (zaburzenia połykania – dysfagia w przebiegu następujących schorzeń):
  1. powikłanie udaru mózgu
  2. stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
  3. miastenia i zespoły miasteniczne
  4. miopatie
  5. polineuropatie
  6. choroba Parkinsona
  7. choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne
  8. stwardnienie rozsiane (SM)
  9. mózgowe porażenie dziecięce
 2. choroby onkologiczne
  1. nowotwory np. regionu głowy i szyi (jamy ustna, gardło), przełyku
  2. niedożywienie w przebiegu innych chorób nowotworowych
 3. choroby zapalne jelit
 4. powikłania pooperacyjne
 5. okres chemio- i radioterapii
 6. okres po zakończeniu żywienia pozajelitowego
 7. zaburzenia połykania na tle innych chorób
 8. inne

ŻYWIENIE POZAJELITOWE

Żywienie pozajelitowe polega na dostarczaniu do organizmu chorego niezbędnych składników odżywczych – z pominięciem przewodu pokarmowego, bezpośrednio do układu krwionośnego (przez centralny dostęp dożylny), w postaci specjalnych mieszanin odżywczych, zawierających z aminokwasów, węglowodanów, tłuszczy oraz zawierają elektrolity, pierwiastki śladowe, witaminy i wodę.

WSKAZANIA

 • niemożliwe lub niewystarczające żywienie przez przewód pokarmowy (doustne lub dojelitowe)

Kwalifikacja pacjenta do leczenia pozajelitowego następuje wyłącznie w  warunkach szpitalnych.

Zakres opieki żywieniowej pacjentów w ramach Poradni Żywienia Klinicznego Domowego:

 • Ocena stanu odżywienia i rodzaju zaburzeń odżywiania;
 • Ocena wskazań do leczenia i zapotrzebowania na składniki odżywcze;
 • Określenia drogi interwencji (dojelitowa, do­żylna lub mieszana) oraz kwalifikacja do odpowiedniego rodzaju żywienia;
 • Założenie sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego w warunkach szpitalnych;
 • Założenie centralnego dostępu żylnego u pacjentów kwalifikowanych do żywienia pozajelitowego w warunkach szpitalnych;
 • Przygotowanie programu żywienia dojelitowego i pozajelitowego;
 • Przygotowanie pacjentów i/lub opiekunów do leczenia żywieniowego
  w warunkach domowych.
 • Zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami.
 • Nadzór pielęgniarski i lekarski nad żywionym pacjentem.
 • Dostarczanie preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp do żywienia dojelitowego, jeśli istnieją wskazania) i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta
 • Zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia żywieniowego oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego związanych z leczeniem żywieniowym,
 • Poprawę położenia zgłębnika, naprawę lub wymianę gastrostomii (PEGa) – według potrzeb,
 • Transport pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań do transportu medycznego, jeżeli wykonanie badań lub hospitalizacja związane są z prowadzonym leczeniem żywieniowym,
 • Program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb
 • Monitorowanie przebiegu i wyników leczenia przez wykwalifikowany personel

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza posiada dwukrotnie przyznany Certyfikat Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN).