Dział Organizacji, Nadzoru, Statystyki i Analiz Medycznych

Dział Organizacji, Nadzoru, Statystyki i Analiz Medycznych  Kierownik: mgr Krystyna Żak 13 43 09 694

Dział Organizacji, Nadzoru, Statystyki i Analiz Medycznych mieści się w budynku administracyjnym Szpitala (pawilon „G” 1 piętro), podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Świadczeń Medycznych.

Do zadań Działu należy: 

 • prowadzenie dokumentacji Działu;
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracja Zakładu;
 • przygotowanie ofert i umów na realizację świadczeń zdrowotnych, w szczególności z jednostką sprawującą funkcję Płatnika w systemie opieki zdrowotnej;
 • weryfikacja danych wprowadzanych do systemu;
 • sporządzanie i opracowywanie raportów Płatnika z wykonywanych świadczeń zdrowotnych i programów profilaktycznych;
 • przygotowanie zestawień i rozliczeń z Płatnikiem;
 • bieżąca analiza wykonania kontraktów;
 • sprawdzanie i weryfikacja rozliczeń w zakresie zgodności z zawartymi umowami na realizację specjalistycznych diagnostycznych usług medycznych wykonywanych na potrzeby Szpitala przez inne jednostki zewnętrzne;
 • gromadzenie i zestawianie danych statystycznych dotyczących działalności medycznej komórek organizacyjnych Szpitala;
 • kontrola zgodności, kompletności i terminowości przekazywanej przez inne komórki organizacyjne Szpitala dokumentacji medycznej z obowiązującymi wymogami wynikającymi z aktów normatywnych i zarządzeń wewnętrznych Szpitala;
 • monitorowanie ruchu chorych w szpitalu oraz przygotowanie zestawień statystycznych w tym zakresie;
 • prowadzenie rejestru umów badań klinicznych;
 • kontrola formalna rozliczeń z realizacji umów w zakresie badań klinicznych;
 • prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wyższego personelu medycznego;
 • opracowanie miesięcznego grafiku dyżurów lekarskich;
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie raportów wymaganych przez organy nadrzędne;
 • obsługa administracyjna Rady Społecznej.