Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpital Specjalistyczny w Brzozowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Brak lub złe opisy alternatywne w niektórych miejscach
 • 2. Zbyt małe kontrasty
 • 3. Niedostępne pliki word PDF
 • 4. Skany dokumentów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Eudajmonia.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Kolbuch.
 • E-mail: marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl
 • Telefon: 797590398

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor generalny
 • Adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
  Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
  36-200 Brzozów, ul. ks. Józefa Bielawskiego 18
 • E-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl
 • Telefon: 13 43 09 500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ogólnie większość budynków jest połączona ze sobą łącznikami do których dostęp jest z klatek schodowych oraz wind (każdy łącznik ma oba dostępy)

Budynek A, B, C, H, I, J, K, L stanowią jeden kompleks połączonych ze sobą budynków bez barier dostępności. Wszystkie połączone ze sobą łącznikami które posiadają dostęp do wind.  

 • Do budynków wejście bezpośrednio z gruntu w budynku J (SOR) – dostępna winda,
 • W budynku A bezpośrednio z gruntu – dostępna winda,
 • Pomiędzy budynkiem A i B bezpośrednio z gruntu – dostępna winda,
 • W budynku H dwa wejścia bezpośrednio z gruntu – dostępna winda,
 • W budynku C wejście do szpitala poprzez schody i pochylnię – dostępna winda,
 • Budynek G administracja – wejście do budynku bezpośrednio z gruntu – dwa piętra bez dostępu do windy,
 • Budynek D – dostęp do budynku bezpośrednio z gruntu – dostępna winda,
 • Budynek F – dostęp do budynku bezpośrednio z gruntu – dostępna winda.