Sekcja Obsługi i Konserwacji Urządzeń

Sekcja Obsługi i Konserwacji Urządzeń Kierownik – mgr Marcin Kolbuch

Z-ca Kierownika – Radosław Gromek

13 43 09 575

Sekcja Obsługi i Konserwacji Urządzeń mieści się w budynku administracyjnym Szpitala (pawilon „G” parter).

Podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.

Sekcja Obsługi i Konserwacji Urządzeń prowadzi działalność związaną z obsługą i konserwacją urządzeń, w szczególności:

 • eksploatacja, naprawy i remonty sprzętu i aparatury medycznej;
 • organizacja i prowadzenie okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji dla sprzętu i aparatury medycznej;
 • nadzór nad posiadaniem przez pracowników sekcji stosownych uprawnień do wykonywania pracy;
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji obejmującej zakres działania sekcji;
 • zapewnienie środków i materiałów do celów remontowych i eksploatacyjnych urządzeń i aparatury;
 • nadzór nad instalowaniem i konserwacją sprzętu oraz oprogramowaniem;
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją komputerów oraz wykorzystania programów użytkowych;
 • zabezpieczanie zbioru danych, archiwizacja; 

Kierownictwo  Sekcji organizuje i nadzoruje pracę zespół roboczych:

 • warsztatu medycznego – aparatura i sprzęt elektromedyczny, laboratoryjny, teletechniczny, telewizyjny, sygnalizacji przyzywowej;
 • warsztatu medycznego pracowników technicznych Zakładu Radioterapii w zakresie ograniczonym ( zapotrzebowania na części zamienne, umowy serwisowe, doraźne, awaryjne remonty aparatury radioterapeutycznej).