Rada Społeczna nowej kadencji

18 czerwca 2019r. Rada Powiatu Uchwałą Nr VIII/57/19 powołała Radę Społeczną na nową kadencję 2019-2023.
Skład nowej Rady:
 1. Wiesław Marchel – Przewodniczący
 2. Grzegorz Florek – przedstawiciel Wojewody
 3. Urszula Brzuszek
 4. Janusz Draguła
 5. Adam Jajko
 6. Stanisław Drabek
 7. Henryk Kozik
 8. Marta Częczek
 9. Ewa Tabisz
 10. Zygmunt Błaż
 11. Magdalena Korona
 12. Ryszard Wesołowski
Rada Społeczna powoływana jest na okres 4 lat przez samorząd Powiatu Brzozowskiego i liczy 12 osób. Jest organem doradczym, inicjującym i opiniodawczym dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego.
Pracami Rady Społecznej Szpitala pokieruje Pan Wiesław Marchel – Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu, zaś..członkami są: przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego i 10 osób wyłonionych przez Radę Powiatu.
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zostało wyznaczone na dzień 23 lipca 2019r.
(Kwestię rad społecznych reguluje art.48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, stanowiący, iż w skład Rady Społecznej działającej w..podmiocie leczniczym wchodzi między innymi, jako przewodniczący – starosta lub osoba przez niego wyznaczona.)
W związku z zakończeniem kadencji Rady Społecznej (2015-2019) – dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie składa byłym Członkom Rady podziękowanie za współpracę.