Informacja o udzielaniu pomocy medycznej obywatelom Ukrainy

Informujemy, że Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny udziela pomocy medycznej obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną  Rosji. Świadczenia będą udzielane na podstawie  danych z paszportu, innego dokumentu podróży albo zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.

Koszty świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Organizacja udzielania świadczeń:

 1. Pacjenci w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia zgłaszają się na SOR – zostaną udzielone świadczenia niezależnie od posiadanych dokumentów.
 2. Pacjenci leczeni w trybie planowym ( w tym pacjenci onkologiczni) – tak samo jak pacjenci ubezpieczeni w NFZ , tj.:
 • poradnie: obowiązuje rejestracja i kolejka
 • oddziały: obowiązuje skierowanie i harmonogram przyjęć

Oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość i przekroczenie granicy od 24.02.2022, Pacjenci powinni posiadać przetłumaczoną na język polski dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (zwłaszcza  pacjenci onkologiczni).

Rejestracja pacjentów planowych odbywa się:

 • telefonicznie przez Call-Center (wyłącznie w języku polskim) 13 430 95 25
 • osobiście w rejestracji

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) w języku ukraińskim

https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

bezpłatny numer telefonu: 800 137 200

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim

Z konsultacji można też skorzystać poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej pod adresem:  https://dom.mz.gov.pl/nocna-swiateczna-opieka

Formularz jest dostępny w wersji ukraińskiej.

W ramach TPK można uzyskać

– poradę medyczną,

– e-receptę,

– e-skierowanie,

– e-zwolnienie,

– zlecenie na test w kierunku SARS-COV-2.

Інформуємо, що Спеціалізована лікарня і Бжозові Підкарпатський онкологічний осередок надає медичну допомогу громадянам України, які прибули до Польщі через збройну агресію Росії. Допомогу їм будуть надавати на підставі даних паспорту, іншого документу подорожі або довідки, виданої Прикордонною службою РП, що підтверджують легальне перебування на території Польщі після перетину кордону від 24 лютого 2022 р.

Кошти допомоги, наданої громадянам України, покриває Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Організація надання допомоги:

 1. Пацієнти із гострою загрозою для життя або здоров’я, які звертаються у відділ невідкладної допомоги (SOR) – отримують допомогу незалежно від наявності документів.
 2. Пацієнти, які потребують планового лікування (зокрема, онкологічного)—так само, які і пацієнти зі страховкою NFZ, а саме:
 • порадні (амбулаторні відділення): обов’язкова реєстрація і черга
 • відділи: обов’язкове скерування і графік прийняття

Крім документів, які підтверджують особу і перетин кордону від 24.02.2022, пацієнти повинні мати перекладену на польську мову медичну документацію, зокрема, про отримане раніше лікування (особливо це стосується пацієнтів з онкологічними захворюваннями)

Реєстрація планових пацієнтів відбувається:

 • по телефону через кол-центр (лише на польській мові) 13 430 95 25
 • особисто в реєстратурі

Телеплатформа першого контакту (TПK) на українській мові

https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

безкоштовний номер телефону: 800 137 200

Телеплатформа першого контакту (TPK) доступна:

 • поза робочими годинами Базової опіки над здоров’ям (Podstawowej Opieki Zdrowotnej)а саме:
 • зпонеділка до п’ятниці  у години від 18:00 до 8:00 наступного дня
 • всуботу і неділю,  а також інші вихідні дні, у години від 18:00 до 8:00 наступного дня

Інфолінія обслуговується на польській, англійській і українській мовах

Консультацію можна також отримати через контактний формуляр на інтернет-сторінці за адресою:   https://dom.mz.gov.pl/nocna-swiateczna-opieka

Формуляр доступний на українській мові.

У рамках ТПК можна отримати:

– медичну консультацію

– електронний рецепт

– електорнне скерування

– електронне звільнення

– скерування на тест для виявлення SARS-COV-2.