PORADNIE

 

Rejestracja do poradni czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 - 15.00 
Możliwość rejestracji telefonicznej w godzinach od 8.00 - 14.30

 


PORADNIE SPECJALISTYCZNE
 
  Telefon do REJESTRACJI Telefon do Poradni Lokalizacja
 Poradnia Urologii  13 43 09 525
 13 43 09 508
13 43 07 985 pawilon „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Chirurgii Ogólnej 13 43 09 525
13 43 09 508
13 43 09 521 pawilon „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Urazowo – Ortopedyczna  13 43 09 525
13 43 09 508
13 43 09 718 pawilon „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Kardiologiczna 13 43 09 525
13 43 09 508
13 43 09 504 pawilon „B”, piętro 0-przy Odd. Kardiologii
 Poradnia Endokrynologiczna 13 43 09 525 
3 43 09 508
 13 43 09 509 pawilon „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Reumatologiczna
13 43 09 525
 
13 43 07 948 budynek Przychodni Rejonowej
 Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 13 43 09 512 13 43 07 984 pawilon „A", parter
 Poradnia Neurologiczna 13 43 09 525 13 43 09 567 pawilon „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Dermatologiczna 13 43 09 525 13 43 09 698 budynek Przychodni Rejonowej,
II piętro
 Poradnia Zdrowia Psychicznego 13 43 09 514 13 43 09 514 budynek Przychodni Rejonowej
Poradnia Gastroenterologiczna 13 43 09 525
13 43 09 508
13 43 07 964 pawilon "J" nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Chorób Metabolicznych 13 43 09 525
13 43 09 508
13 43 09 509  pawilon „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Medycyny Pracy 13 43 09 517 13 43 09 517 budynek Przychodni Rejonowej,
II piętro
 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu    13 43 09 551 budynek Przychodni Rejonowej
I piętro

PORADNIE ONKOLOGICZNE
 
Poradnia Onkologiczna
(chirurgii onkologicznej)
13 43 09 525
13 43 09 508
13 43 09 611 pawilon „J”, piętro 2 nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Chemioterapii Onkologicznej 13 43 09 525
13 43 09 508
13 43 09 672 pawilon „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Radioterapii Onkologicznej
13 43 09 525
13 43 09 508
13 43 09 506 pawilon „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
13 43 09 511 Zakład Radioterapii 
pawilon "L"
 Poradnia Brachyterapii 13 43 07 906  13 43 08 108 pawilon J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
 Poradnia Ginekologii Onkologicznej 13 43 09 503 13 43 09 503 pawilon „J”, piętro 1-nad Izbą Przyjęć
Poradnia Hematologiczna 13 43 09 525 13 43 09 714
13 43 08 106
pawilon "H"  poziom 1
Poradnia Transplantologiczna 13 43 09 525 13 43 07 921 pawilon "H"  poziom 1
Poradnia Genetyki Onkologicznej 13 43 09 525 13 43 09 531 pawilon "H"  poziom 2
Poradnia Medycyny Paliatywnej 13 43 09 525   pawilon "H"  poziom 2
 Biuro Koordynatorów Lecznictwa Onkologicznego 13 43 09 674 13 43 09 674 pawilon „I”, piętro 0-obok Odd. Ortopedii Onk.Dokumenty wymagane przy rejestracji:

 • dowód tożsamości
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta,
 • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ

Skierowanie nie jest potrzebne do:

 • Onkologa
 • Psychiatry
 • Ginekologa i położnika

Ustalanie terminu wizyty

 • Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.
 • W poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących.
 • W pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)

Ważne informacje:

 • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji do 3 dni przed planowanym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
 • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
 • Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest wymagane nowe skierowanie. W przypadku nowego zachorowania wymagane jest nowe skierowanie.
 • Pacjenci pierwszorazowi proszeni są o zgłoszenie się do rejestracji celem założenia dokumentacji medycznej.