Laboratorium Centralne


Adres – 36-200 Brzozów, ul.Ks.Bielawskiego 18,  pawilon K - parter

Dla potrzeb szpitala, Laboratorium pracuje w systemie całodobowym, dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

/wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych/

Badania ambulatoryjne pobierane są:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 11.00

Wyniki podstawowe wydawane są:
od poniedziałku do piątku od 14.00 do 15.00

Kontakt
e-mail: laboratorium@szpital-brzozow.pl
 
Telefony: 

Pracownia Hematologii 13 43 09 527
Pracownia Chemii Klicznej 13 43 09 524
Pracownia Analityki Ogólnej 13 43 09 526
Laboratorium Centralne 13 43 09 535
Punkt przyjmowania materiału do badań 13 43 09 534
 
Tel/Fax  13 43 09 553
 

Laboratorium Centralne jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzone przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych ( KIDL) i otrzymało numer ewidencyjny 1356
Laboratorium Centralne w Brzozowie znajduje się na Krajowej Liście NFZ Laboratoriów spełniających podstawowe standardy dla medycznych laboratoriów analitycznych.

Laboratorium Centralne bierze udział w cyklicznych ocenach kontroli jakości. Dysponuje certyfikatami:
 • Randox International Quality - RIQAS Certificate of Participation
 • LABQUALITY Certyfikat udziału w Programie Zewnętrznej oceny Jakości EQA Labquality
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 Pracownicy laboratorium podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Personel:
Kierownik: lek. med. Andrzej Jasiewicz specjalista diagnostyki laboratoryjnej
Z-ca kierownika : mgr Danuta Raczyńska specjalista analityki klinicznej

Diagności laboratoryjni:
mgr Joanna Dobrowolska
mgr Bożena Łukasiewicz
mgr Małgorzata Maciejewska
mgr Gabriela Roszniowska-Bury
mgr Anna Siadkowska
mgr Anna Zubek
mgr Małgorzata Maciejewska

mgr Maria Iżycka-Dudek

Technicy analityki medycznej:
Ewa Leśniak -kierownik zespołu techników analityki medycznej
Bożena Materniak
Jolanta Tasz
Bogusława Podulka
Regina Data
Barbara Tarnawska
Bogusława Cichocka
Agnieszka Siwak
Jolanta Pietrzkiewicz
Barbara Wątróbska
Małgorzta Mazur
Jolanta Skórka

Pielęgniarki:
mgr Janina Pietryka

Sekretarki medyczne:
Marzena Kołodziej
Szczepek Karina
 
Wykonywane świadczenia z zakresu:
chemii klinicznej, białek specyficznych, koagulologii, hematologii, analityki ogólnej, immunochemii, parametrów krytycznych i alergologii.
 
W skład laboratorium wchodzą pracownie:
- Pracownia Chemii Klinicznej 1
- Pracownia Chemii Klinicznej 2 i Koagulologii
- Pracownia Hematologii
- Pracownia Analityki Ogólnej 
- Pracownia Immunochemii
- Punkt Przyjmowania Materiału do Badań

Pracownie wyposażone są w specjalistyczną aparaturę laboratoryjno - analityczną:
Pracownia chemii kliniczej 1
 • Cobas c501 analizator biochemiczny
 • Cobas 6000 (Cobas c501 i e601) analizator biochemiczny i immunochemii
Pracownia chemii kliniczej 2 i koagulologii
 • MiniCap Flex Piercing - aparat do rozdziału elektroforezy kapilarnej białek
 • ACL TOP 500 - analizator do koagulologii
 • ACL TOP 350 - analizator do koagulologii
Pracownia hematologii
 • Pentra 120DF - SPS- analizator hematologiczny z funkcją automatycznego barwienia rozmazów
 • Pentra DX NEXUS-PML - analizator hematologiczny z funkcją analizy płynów z jam ciała
 • YUMIZEN H1500- analizator hematologiczny
Pracownia analityki ogólnej
 • UriSed - analizator do badania osadu moczu
 • UriSed -mini - analizator do badania osadu moczu
 • LABUMAT   analizator fizyko-chemiczny moczu
Pracownia immunochemii
 • Cobas e411 - analizator immunochemiczny
 • Cobas b221 - analizator do parametrów krytycznych
 • EUROLINE - zestaw do badań alergologicznych
W naszej placówce wykonuje się szeroki panel badań zgodnych za specjalizacją onkologiczną szpitala, w tym również wszystkie badania z wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2003r.
 
Laboratorium wykonuje badania dla potrzeb pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie jak i zlecone przez podmioty zewnętrzne oraz na indywidualne zlecenia pacjentów.

LISTA WYKONYWANYCH BADAŃ

 
1 AFP
2 Albuminy
3 Alkohol Etylowy - poziom
4 Aminotransferaza alaninowa (GPT)
5 Aminotransferaza asparginowa (GOT)
6 Amylaza (surowica i mocz)
7 Anty TG
8 Anty TPO
9 ASO
10 B2 mikroglobuliny
11 Badanie ogólne moczu
12 Białko Bence Jonesa
13 Białko całkowite
14 Białko c
15 Białko s
16 Bilirubina bezpośrednia
17 Bilirubina całkowita
18 Bilirubina pośrednia
19 Celiakia A
20 Celiakia G
21 Chlorki
22 Cholesterol  HDL
23 Cholesterol  LDL
24 Cholesterol całkowity
25 Clearence kreatyniny
26 CRP
27 Czas kaolinowo -kefalinowy (APTT)
28 Czas korekcji (APTT czas korekcji)
29 Czas protrombinowy (PT) + (INR)
30 D-dimer
31 DHEA-S
32 Dehydrogeneza mleczanowa (LDH)
33 Elektroforeza kapilarna
34 Elektroforeza z białkiem monoklonalnym
35 Eozynofile
36 Estradiol
37 Ferrytyna
38 Fibrynogen
39 Fosfataza alkaliczna
40 Fosfataza kwaśna
41 Fosfor
42 FSH
43 Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
44 GFR
45 Glukoza we krwi
46 Gospodarka tłuszczowa (cholesterol, HDL, Trójglicerydy, LDL)
47 HE4
48 Hemoglobina A1C
49 Hemoglobina tlenkowęglowa (Hb CO)
50 Hormon luteinizujący (LH)
51 Hormon tarczycy (FT3)
52 Hormon tarczycy (FT4)
53 Hormon tarczycy (TSH)
54 Ig E całkowite
55 Ig E krzyżowe
56 IGA
57 IGG
58 IGM
59 Kał – badanie na obecność jaj pasożytów
60 Kał – badanie na obecność resztek pokarmowych
61 Kał – test Elisa na obecność Gardia lamblia
62 Kał – test immunochemiczny na obecność krwi utajonej
63 Kinaza fosfokreatynowa (CKMB)
64 Kinaza kreatynowa (CPK)
65 Kortyzol
66 Kreatynina (surowica lub mocz)
67 Krioglobuliny
68 Krzywa żelazowa – za każdy punkt pobrania
69 Kwas foliowy
70 Kwas moczowy
71 Lateks R
72 Leukocytoza z palca
73 Liczba Addis
74 Lipaza
75 Magnez  (Mg++)
76 Markery nowotworowe Ca 125
77 Markery nowotworowe Ca 15-3
78 Markery nowotworowe Ca 19-9
79 Markery nowotworowe CEA
80 Metotreksat
81 Mikroproteiny
82 Immunotypowanie (białko monoklonalne)
83 Mocz – białko ilościowo
84 Mocz – glukoza ilościowo
85 Mocznik
86 Morfologia – krew włośniczkowa
87 Morfologia krwi z płytkami i rozmazem (analizator)
88 OB
89 Odczyn Waler-Rose (lateks)
90 Oporność osmotyczna
91 Oznaczenie PTH (Parathormon)
92 P/anty CCP
93 Plazmocyty
94 Płyn mózgowo – rdzeniowy
95 Płyn z  opłucnej
96 Płyn z jamy otrzewnej
97 Płyn z jam ciała
98 Płytki krwi – weryfikacja mikroskopowa
99 Pobranie krwi (do transportu na życzenie pacjenta)
100 Potas
101 pro BNP
102 Procalcytonina
103 Progesteron
104 Prolaktyna
105 Próba tymolowa
106 PSA
107 Retikulocyty
108 ROMA 1
109 ROMA 2
110 Rozmaz – weryfikacja mikroskopowa (wg. Schellinga)
111 Równowaga kwasowo zasadowa – krew tętnicza
112 Równowaga kwasowo zasadowa – krew włośniczkowa
113 Sód
114 Stopień czystości pochwy
115 Test tolerancji glukozy – za każdy punkt pobrania
116 Testosteron
117 TIBC/ zdolność wiązania żelaza
118 Troponina (ultra T)
119 Trójglicerydy (TG)
120 Wapń całkowity (Ca++)
121 Wapń zjonizowany
122 Wapń skorygowany albuminą
123 Witamina B12 w surowicy
124 Witamina D całkowita
125 Wolne łańcuchy (Kappa)
126 Wolne łańcuchy (Lambda)
127 WR
128 Żelazo (Fe)
129 β -hCG
130 Panel wziewny - IgE
131 Panel pokarmowy - IgE
132 Panel mleko - IgE
133 Pakiet nr. 1 “ Dzieci” ( morfologia z rozmazem mikroskopowy, glukoza, żelazo, badanie moczu, Badanie kału na obecnośc pasożytów)
134 Pakiet nr. 2 “Dzieci szkolne – dziewczynki” ( morfologia, glukoza, żelazo, badanie moczu, cholesterol całkowity, TSH, transaminazy: AST, ALT.)
135 Pakiet nr.3 “ Dzieci szkolne – chłopcy” ( morfologia, glukoza,badnie moczu, cholesterol całkowity, TSH, transaminazy :AST, ALP)
136 Pakiet nr.4  “Kobieta dojrzała” ( morfologia, glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, Ca125
137 Pakiet nr.5 “ Mężczyzna dojrzaly” ( morfologia, glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, PSA)
138 Pakiet nr.6 “Kobieta dojrzała – pakiet poszerzony” ( morfologia,glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, Ca125, HE-4, kał na krew utajoną)
139 Pakiet nr.7 “Mężczyzna dojrzały – pakiet poszerzony” ( morfologia,glukoza,badania moczu, OB, lipidogram, PSA, kał na krew utajoną)
140 Pakiet nr.8 “Nestor” ( morfologia,glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, transaminazy :AST, ALT kał na krew utajioną )