Badania KliniczneLista badań klinicznych z aktywną rekrutacją pacjentów w zakresie onkologii klinicznej.
 
 
Badanie kliniczne „BGB-A317-306

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Tislelizumabu (BGB-A317) w połączeniu z chemioterapią jako I linia leczenia u pacjentów z nieoperacyjnym, lokalnie zaawansowanym nawrotowym lub przerzutowym, płaskonabłonkowym rakiem przełyku.
 
Badanie Kliniczne „CANOPY” (CACZ885T2301)
Randomizowane badanie III fazy, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Canakinumabu v.s Placebo jako leczenie adjuwantowe niedrobnokomórkowego  raka płuc (NSCLC) II-IIIA i IIIB (T>5 cm N2) wg AJCC/UICC v.8 po całkowitej resekcji (R0).
 
Badanie kliniczne „Spotlight” - Astellas
Randomizowane, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie III fazy oceniające skuteczność Zolbetuximabu (IMAB362) i mFOLFOX6 w porównaniu do placebo i mFOLFOX6 w pierwszej linii leczenia pacjentów z pozytywnym wynikiem Klaudyny (CLDN-18.2), HER-2 ujemnym, lokalnie zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego.
 
Badanie kliniczne TALAPRO-2 (C3441021)
Randomizowane, kontrolowane placebo, badanie III fazy oceniające skuteczność Talazoparybu i Enzulatamidu u mężczyzn chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, wcześniej nieleczonego.
 
Badanie kliniczne MO39874
Badanie III fazy, otwarte (open-label). Wieloośrodkowe badanie oceniające zatosowanie Atezolizumabu (Tecentriq) w połączeniu ze standardową chemioterapią z zastosowaniem taxanów w leczeniu miejscowo nawrotowego nieoperacyjnego lub przerzutowego trój-ujemnego raka piersi.
 
Badanie kliniczne GO41767
Badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo oceniające skuteczność leczenia pacjentów z nieleczonym, zaawansowanym rakiem drobnokomórkowym płuca z zastosowaniem Atezolizumabu plus Karboplatyny z Etopozydem i Tiragolumabem v.s. Atezolizumab plus Karboplatyna z Etopozydem i placebo.