Badania KliniczneLista badań klinicznych z aktywną rekrutacją pacjentów w zakresie onkologii klinicznej.
 

Badanie kliniczne „Spotlight” - Astellas
Randomizowane, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie III fazy oceniające skuteczność Zolbetuximabu (IMAB362) i mFOLFOX6 w porównaniu do placebo i mFOLFOX6 w pierwszej linii leczenia pacjentów z pozytywnym wynikiem Klaudyny (CLDN-18.2), HER-2 ujemnym, lokalnie zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego.
 
Badanie kliniczne MO39874
Badanie III fazy, otwarte (open-label). Wieloośrodkowe badanie oceniające zatosowanie Atezolizumabu (Tecentriq) w połączeniu ze standardową chemioterapią z zastosowaniem taxanów w leczeniu miejscowo nawrotowego nieoperacyjnego lub przerzutowego trój-ujemnego raka piersi.
 
Badanie kliniczne GO41767
Badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo oceniające skuteczność leczenia pacjentów z nieleczonym, zaawansowanym rakiem drobnokomórkowym płuca z zastosowaniem Atezolizumabu plus Karboplatyny z Etopozydem i Tiragolumabem v.s. Atezolizumab plus Karboplatyna z Etopozydem i placebo.
 
Badanie kliniczne WO41994
Badanie kliniczne III fazy, otwarte, randomizowane, wieloośrodkowe, oceniające skuteczność leczenia Atezolizumabem w połączeniu z Kabozatynibem u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym u których wystąpiła progresja choroby w trakcie lub po leczeniu inhibitorami punktów kontrolnych układu odpornościowego.
 
Badanie kliniczne YO42137
Badanie kliniczne III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo wieloośrodkowe, oceniające skuteczność leczenia Atezolizumabem z Tiragolumabem v.s Atezolizumab w monoterapii u pacjentów z nieoperacyjnym lokalnie zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym przełyku.