OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Rys historyczny

Inicjatorem budowy Domu Zdrowia – pó?niejszego szpitala w Brzozowie by? Ks. Józef Bielawski. 7 lutego 1938 r. na walnym zebraniu oddzia?u PCK w Brzozowie podj?to decyzj? o budowie szpitala licz?cego 50 ?ó?ek. Plan przewidywa? funkcjonowanie 3 oddzia?ów: Chirurgicznego, Wewn?trznego, i Po?o?niczo - Ginekologicznego, z pokojem dla noworodków sal? operacyjn?, porodow?, pokojem dla lekarza i piel?gniarki. Powy?szy plan uzyska? akceptacj? Zarz?du Okr?gu PCK-a w Przemy?lu oraz na wniosek Starostwa w Brzozowie zosta? zatwierdzony przez Urz?d Wojewódzki we Lwowie.